नुवाकोटमा भूकम्पको पुननिर्माण र जनजीविकाको पुनर्स्थापना

ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रद्वारा न’वाकोट जिल्लाको शिवप’री गाऊँपालिका वडा नम्बर ७ र ८, लिख’ गाऊँपालिका वडा नम्बर ३ र ४ र पञ्चकन्या गाऊँपालिका वडा नम्बर ! मा संचालन गरी सम्पन्न गरिएको प्रकोप प्रतिरोधी साम’दायिक सहयोग परियोजनाका सफलता, सिकाई च’नौतीह?लाई समेटेर तयार गरिएको “न’वाकोटमा भ“कम्पको प’नर्निर्माण र जनजीविकाको प’नस्र्थापना” नामक प’स्तक प्रकाशन भएको छ . विपदको क्षेत्रमा काम गरेका र ?ची राख्नेह?का लागि यो प’स्तक उपयोगी ह’नसक्दछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ .

PDF (2.68 MB): नुवाकोटमा भूकम्पको पुनर्निर्माण र जनजीविकाको पुनर्स्थापना (1)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *