सहकारीसम्बन्धी प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम (Presentations and Discussions on Co-operatives)

प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम सहकारीता, समावेसिता र प्रजान्तान्त्रिक अभ्यास: नेपालमा स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाको भूमिका मिति : २०७५ चैत्र १७ आइतवार (३१ मार्च २०१९)

Read more

Philosopher of RSDC

Dr. Panday   Devendra Raj Panday, born in 1939, has a Ph. D in Public and International Affairs from the University of Pittsburgh, USA.

Read more